Bioasekuracja gospodarstw rolnych

Epidemia ASF na terenie Polski stale postępuje w związku z czym na terenie naszego kraju wyznaczono strefy ograniczeń związanych ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń. W naszym artykule przyjrzymy się tym strefom i obowiązującym na ich terenach ograniczeniom. Przypomnimy również najważniejsze zasady dotyczące bioasekuracji gospodarstwa przed afrykańskim pomorem świń.

bioasekuracja gospodarstw

 

Strefy ograniczeń związanych z ASF

Wiele obszarów kraju zostało objętych ograniczeniami związanymi z wystąpieniem ASF. Na terenie Polski wyznaczono obszary zagrożenia, obszary objęte ograniczeniami i obszary ochronne.  Każdemu z tych obszarów przyporządkowano odpowiadające mu kolory. Na obszarach tych obowiązują ograniczenia dotyczące przemieszczania świń i dzików oraz produktów pozyskanych z tych zwierząt.

Wymogi asf odnośnie strefy niebieskiej

Najpoważniejsze restrykcje obowiązują na obszarze zagrożenia znanym też jako strefa niebieska.

Na terenie strefy niebieskiej przemieszczanie świń do innych gospodarstw lub rzeźni możliwe jest jedynie po uzyskaniu zezwalającej na to decyzji powiatowego lekarza weterynarii i wystawieniu świadectwa zdrowia przez urzędowego lekarza weterynarii. Nawet po uzyskaniu wspomnianych dokumentów świnie mogą być przemieszczane z terenu gospodarstwa rolnego jedynie do rzeźni lub do innego gospodarstwa rolnego znajdujących się na terenie strefy niebieskiej. Przed przemieszczeniem świnie powinny zostać zbadane przez lekarza weterynarii. Przemieszczanie świń poza strefę niebieską dozwolone jest jedynie w celu natychmiastowego uboju w specjalnie zatwierdzonej do tego celu rzeźni. Ponadto świnie przesyłane poza strefę niebieską powinny być zaopatrzone w świadectwo zdrowia i spełniać szereg dodatkowych wymagań weterynaryjnych dotyczących przemieszczania świń.

Przed przemieszczeniem świnie powinny przebywać na terenie gospodarstwa przez co najmniej 30 dni. Świnie mające mniej niż 30 dni mogą być przemieszczone jeśli przebywały na terenie danego gospodarstwa od urodzenia. Przemieszczane mogą być wyłącznie świnie pochodzące z gospodarstw do których w ciągu ostatnich 30 dni nie wprowadzano świń ze strefy niebieskiej lub czerwonej. W trakcie 15 dni poprzedzających przemieszczenie świnie powinny zostać poddane badaniu laboratoryjnemu sprawdzającemu obecność w ich ciałach obecność afrykańskiego pomoru świń zakończonemu wynikiem ujemnym. W trakcie 24 godzin poprzedzających przemieszczenie lekarz powinien poddać świnie badaniu na ASF przez lekarza weterynarii, który wystawi świadectwo zdrowia jeśli nie stwierdzi wystąpienia objawów klinicznych tej choroby.

Szczegółowe zasady regulują również warunki w których powinny być transportowane świnie. Przede wszystkim transport tych zwierząt powinien odbywać się bezpośrednio z gospodarstwa do rzeźni. Jeśli transport odbywa się do miejsc położonych poza strefą niebieską trasa którą będzie się on odbywał powinna zostać ustalona przed rozpoczęciem przewozu świń.

Po rozładunku przewożonej trzody chlewnej należy odkazić i oczyścić środki transportu którymi była ona transportowana. Dokument potwierdzający przeprowadzenie wspomnianych zabiegów lub jego kopia powinien być przewożony w tym środku transportu. Powiatowy lekarz weterynarii może określić dodatkowe warunki, które powinien spełniać środek transportu używany do przewożenia świń.

Wymogi asf odnośnie strefy żółtej i czerwonej

Jeśli chodzi o wymagania dotyczące stref czerwonej i żółtej to są one dość podobne do wymagań dotyczących strefy niebieskiej z tym, że znajdujące się na terenie tych stref świnie nie mogą być przewożone poza strefę czerwoną lub żółtą. Powiatowy lekarz weterynarii nie posiada również na terenie tych stref uprawnień do nakładania dodatkowych warunków na środki transportu.

Aby przemieszczać świnie ze strefy żółtej na inne obszary Polski wystarczy wystawione przez lekarza weterynarii na dobę przed ich przesyłką świadectwo zdrowia. Wymagania dotyczące przemieszczania świń ze strefy żółtej poza granice Polski są podobne do wymagań dotyczących przemieszczania świń ze strefy niebieskiej do innych stref. Wywożąc świnie poza Polskę należy pamiętać, że obok wymagań dotyczących ASF powinny one też spełniać wymagania dotyczące choroby Aujeszky’ego.

Zasady Bioasekuracja gospodarstw

Zapoznaliśmy się już ze strefami ograniczeń związanych z występowaniem ASF znajdującymi się na terenie Polski. W następnej części artykułu przypomnimy podstawowe zasady bioasekuracji gospodarstw rolnych, które powinni wdrożyć na terenie swoich gospodarstw hodowcy trzody chlewnej.

Spośród zasad bioasekuracji, które powinny zostać wdrożone na terenie gospodarstw rolnych w celu powstrzymania ASF trzy są szczególnie istotne.

Maty dezynfekcyjne w gospodarstwach rolnych

Pierwsza spośród tych zasad to zastosowanie mat dezynfekcyjnych na wjazdach i wyjazdach do i z gospodarstw na terenie których ma miejsce hodowla trzody chlewnej oraz przed wejściami do i wyjściami z budynków inwentarskich. Maty dezynfekcyjne skutecznie chronią gospodarstwo przed pojawieniem się na jego terenie afrykańskiego pomoru świń. Maty dezynfekcyjne dzielimy na maty dezynfekcyjne przejazdowe i maty dezynfekcyjne przejściowe. Te dwa rodzaje mat  różnią się od siebie tym co jest za ich pomocą dezynfekowane. Maty dezynfekcyjne przejazdowe znane też jako maty dezynfekcyjne wjazdowe lub maty dezynfekcyjne wyjazdowe przeznaczone są głównie do dezynfekcji kół pojazdów.

maty dezynfekcyjne przejazdowe

Maty dezynfekcyjne przejściowe znane również jak maty dezynfekcyjne wejściowe lub maty dezynfekcyjne wyjściowe przeznaczone są głównie do dezynfekcji butów. Maty dezynfekcyjne przejazdowe i maty dezynfekcyjne przejściowe powinny znajdować się na terenie każdego gospodarstwa rolnego w tym zwłaszcza na terenie gospodarstw zajmujących się hodowlą trzody chlewnej. Maty dezynfekcyjne obok ochrony przed afrykańskim pomorem świń skutecznie chronią również przed gospodarstwa rolne przed innymi chorobami w tym zwłaszcza przed ptasią grypą.

Szukasz mat dezynfekcyjnych? Zadzowń ++48 690 900 068

Druga z trzech najistotniejszych zasad bioasekuracji przed afrykańskim pomorem świń to nieskarmianie świń produktami pochodzącymi z nieznanego źródła ani produktami zwierzęcymi.

Trzecia z trzech najistotniejszych zasad bioasekuracji to niekupowanie świń o niewiadomym pochodzeniu w tym świń nieoznakowanych i nieposiadających świadectw weterynaryjnych.

Pozostałe zasady bioasekuracji, które powinny być przestrzegane na terenie gospodarstwa są mniej istotne od tych, które przedstawiliśmy przed chwilą co nie oznacza, że nie należy ich przestrzegać. Zasady te to zabezpieczenie gospodarstwa przed dzikimi zwierzętami w tym zwłaszcza przed dzikami, ograniczenie dostępu osób postronnych do zwierząt, zachowanie zasad higieny, nie uczestniczenie w polowaniach w ciągu 3 dni poprzedzających wejście do chlewni w polowaniach, niewnoszenie do gospodarstwa części dzików, nie pożyczanie sprzętów innym i od innych gospodarzy, wdrożenie systemu monitoringu szkodników na terenie gospodarstwa i nie zatrudnianie do pracy w gospodarstwie osób, które również zajmują się hodowlą świń.

Bioasekuracja przed innymi chorobami

Przestrzeganie zasad bioasekuracji zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia u zwierząt nie tylko ASF, ale również szeregu innych chorób. Wiele chorób świń przebiega bezobjawowo. Nie oznacza to jednak, że nie powodują one strat wśród hodowców trzody chlewnej. Każda choroba świń wiąże się z dodatkowym wydatkiem energetycznym. Wiąże się to z większym zużyciem paszy i wolniejszym rośnięciem świń. Nawet stosunkowo niegroźna choroba, która objęła całe świńskie stado może w związku z tym doprowadzić do poważnych strat w produkcji. Nie należy zapominać również o tym, że bioasekuracja zapewniania nie tylko ochronę przed chorobami, ale także stałą kontrole zdrowotności stada.

Choroba Aujeszkiego

Spośród innych niż afrykański pomór świń chorób trzody chlewnej najpoważniejszą jest choroba Aujeszkiego znana również jako choroba Aujeszzkego, choroba Aujeskiego, choroba Aujeszkyego, choroba Aujeszky’ego lub wścieklizna rzekoma. Swoją nazwę zawdzięcza ona węgierskiemu lekarzowi, który opisał ją w 1902 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.