odkażanie ferm hodowlanych kurników chlewni

Odkażanie fermy w której wystąpiło ASF

Istnieje szereg metod stosowanych w celu zapobieżenia pojawieniu się chorób zakaźnych na terenie gospodarstw rolnych. Niestety metody te nie zawsze okazują się skuteczne. Co wtedy? Jakie działania podejmowane są w gospodarstwie w którym pojawiła się choroba zakaźna zwierząt taka jak na przykład Afrykański Pomór Świń? To jak wygląda postępowanie w takiej sytuacji opiszemy w naszym artykule.

Dowiedz się więcej „Odkażanie fermy w której wystąpiło ASF”

bioasekuracja ferm

Zasady bioasekuracji i dezynfekcji ferm hodowlanych

Czym jest bioasekuracja ?

Bioasekuracja to bezpieczeństwo biologiczne. W przypadku gospodarstw hodowlanych bioasekuracja to działania mające na celu ochronę gospodarstwa przed chorobami zakaźnymi. Obecnie najgroźniejszą chorobą zakaźną zwierząt z którą walczy się poprzez bioasekuracje jest Afrykański Pomór Świń.

Działania podejmowane w celu bioasekuracji ferm

Ilość działań, które należy i powinno się podjąć w gospodarstwie hodowlanym w celu bioasekuracji jest dość długa niemniej są to działania konieczne. Najlepiej jeśli będziemy mieli na uwadze kwestie bioasekuracji już podczas budowy fermy.

Podział fermy na strefy

Przede wszystkim należy podzielić gospodarstwo na dwie strefy, a mianowicie na strefę białą i czarną. Strefa czarna to strefa dostępna dla osób postronnych, a strefa biała to strefa zamknięta. Strefa biała nie jest dostępna dla osób postronnych, a jedynie dla zwierząt i osób zajmujących się ich obsługą. Aby zapewnić odpowiednią białość białej strefy należy opracować regulamin poruszania się na terenie fermy, którego treść będzie znana pracującym na jej terenie osobom.

Utrzymywanie porządku na terenie fermy

Na terenie całej farmy należy utrzymywać czystość i porządek. Dotyczy to za równo pomieszczeń jak i zwierząt, ludzi, pojazdów i narzędzi.

Dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja fermy

Ważnymi elementami bioasekuracji dezynfekcja fermy, dezynsekcja fermy i deratyzacja fermy. Zabiegi te powinny być wykonywane systematycznie i skutecznymi metodami. Wykonanie tych zabiegów najlepiej zlecić specjalistycznej firmie DDD. Dezynfekcji podlegać również środki transportu stosowane za równo wewnątrz gospodarstwa jak i poza nim.

Śluzy dezynfekcyjne i maty dezynfekcyjne

Wejścia i wyjścia do gospodarstwa oraz przejścia pomiędzy strefami powinny zostać wyposażone w śluzy dezynfekcyjne. Ważnym elementem śluz dezynfekcyjnych są maty dezynfekcyjne. Wykładane są one przed każdym gospodarstwem w którym wystąpiła choroba zakaźna taka jak na przykład ASF, lub które podejrzewane są o to, że ASF wystąpiło na jego terenie. Maty dezynfekcyjne powinny być rutynowym wyposażeniem ferm. Maty dezynfekcyjne nasączane są środkami dezynfekcyjnymi, którym to zawdzięczają one swoją skuteczność. Maty dezynfekcyjne przejazdowe powinny być na tyle długie aby koła przejeżdżających po nich pojazdów wykonywały przynajmniej jeden pełen obrót podczas przejeżdżania po nich, a maty do odkażania butów powinny mieć przynajmniej metr długości. Szerokość mat zawsze powinna być przynajmniej równa szerokości wejścia.

Zmniejszenie ilości gatunków hodowanych zwierząt

Jednoczesne hodowanie kilku gatunków zwierząt komplikuje bioasekuracje. W związku z tym najlepiej jeśli w jednym gospodarstwie będziemy hodować wyłącznie jeden gatunek zwierząt.

Monitoring zagrożeń biologicznych i stanu zdrowia zwierzat

Wszelkie zagrożenia biologiczne powinny być na bieżąco monitorowane. Stan zdrowia znajdujących się w gospodarstwie zwierząt powinien podlegać stałej kontroli lekarsko-weterynaryjnej w skład której powinna wchodzić również okresowa diagnostyka laboratoryjna.

kwarantanna

Nowo pojawiające się na fermach zwierzęta powinny być poddawane kwarantannie zwierząt, która powinna odbywać się w wyznaczonym do tego miejscu znajdującym się w przeznaczonym do tego celu miejscu znajdującym się w odpowiedniej odległości od pozostałych zwierząt znajdujących się w gospodarstwie.

ASF w Polsce

W chwili obecnej ASF bardzo szybko rozprzestrzenia się na terenie Polski. Jeśli na danej fermie pojawiła się ta choroba należy wykonać na jej terenie specjalistyczne zabiegi mające na celu jej zwalczenie.

Co zrobić jeśli na fermie pojawi się ASF ?

Zwalczaniem nazywamy całokształt działań podejmowanych w celu lub w związku z zgłaszaniem, zapobieganiem, wykrywaniem i likwidowaniem chorób zakaźnych a więc i ASF u zwierząt. Zabiegi podejmowane na farmie na terenie której wystąpił Afrykański Pomór Świń są bardzo podobne do zabiegów, które należy wykonać w przypadku pojawienia się na terenie fermy innej choroby zakaźnej.

Istnieje kilka rodzajów dezynfekcji przeprowadzanych w celu zwalczenia Afrykańskiego Pomoru Świń, który pojawił się na danym terenie. Ich nazwy uzależnione są od etapu zwalczania choroby.

bioasekuracja ferm

Dezynsekcja wstępna

Po potwierdzeniu się diagnozy o wystąpieniu na danej farmie ASF lub innej choroby zakaźnej przeprowadzana jest dezynfekcja wstępna. Przebiega ona w następujący sposób.Z miejsca w którym przeprowadzana jest dezynfekcja usuwane są chore zwierzęta lub ich zwłoki. W przypadku wystąpienia ASF należy zabić wszystkie świnie znajdujące się na farmie na której wystąpiła ta choroba, a ich ciała powinny zostać szybko i skutecznie zutylizowane

 1. Miejsca w których przebywały zwierzęta spryskiwane są za pomocą środków dezynfekcyjnych. Środki te powinny pozostawać na odkażanym materiale przez okres czasu zalecany przez producenta danego środka dezynfekcyjnego.
 2. Z pomieszczeń w których przeprowadzana jest dezynfekcja usuwana jest ściółka i odchody.
 3. Mechanicznie oczyszczone zostają
  • Sufity, ściany, okna i drzwi pomieszczeń w których przebywały zarażone zwierzęta
  • Żłoby, drabiny, przegrody, koryta sprzęt narzędzia, środki transportu i inne przedmioty mające kontakt z zarażonymi zwierzętami
  • Obuwie i ubrania ochronne osób mających kontakt z zarażonymi zwierzętami
 4. Spalone zostają
  • Ściółka i odchody znajdujące się na terenie gospodarstwa
  • Przedmioty których nie da się dokładnie odkazić (dotyczy to zwłaszcza przedmiotów wykonanych z drewna)
 5. Odkażanie obornika. Odkażanie obornika może przebiegać jedną z kilku metod. Najczęściej stosowane jest ułożenie obornika w stożek i polanie dezynfektantem. Pozostałe metody zwalczania ASF stosowane są jedynie w ostateczności, gdy dezynfekcja poprzez ułożenie w stożek i polanie nie jest możliwa.
  • odkażanie poprzez ułożenie obornika w stożek i polanie dezynfektantem przebiega następująco
 6. Na terenie gospodarstwa wyznaczane jest miejsce w którym będzie się odbywało odkażanie obornika. Odkażanie obornika najczęściej odbywa się na płytach obornikowych. Jeśli dane gospodarstwo nie jest wyposażone w płyty obornikowe na miejsce odkażania obornika wybierane jest miejsce w którym gleba jest nieprzepuszczalna i w miarę ścisła. Miejsce w którym odkażany będzie obornik powinno mieć minimum 2 metry szerokości, a jego długość uzależniona jest od ilości obornika, który należy odkazić.
 7. Jeśli odkażanie odbywa się na ziemi ziemia jest wyrównywana
 8. Miejsce w którym odbywać się będzie odkażanie wykładane jest folią
 9. Na folię nakładana jest warstwa nieodkażonego obornika. Najlepiej jeśli jest to obornik pochodzący od bydła lub koniowatych.
 10. Zakażony obornik układany jest w stożek. Wysokość tego stożka nie powinna przekraczać 150 centymetrów od powierzchni gruntu.
 11. Zakażony obornik pokrywany jest ściółką i ziemią.
 12. Obornik polewany jest środkiem biobójczym
 13. Obornik pozostawiany jest na co najmniej 6 tygodni
  • Odkażanie poprzez zakopanie to najlepsza spośród alternatywnych metod dezynfekcji obornika. Obornik powinien zostać zakopany w ten sposób aby uniemożliwić dostęp do niego dzikim zwierzętom, zwłaszcza ptakom. Osiąga się to przede wszystkim poprzez zakopanie go na odpowiednio dużej głębokości. Jeśli odkażamy obornik poprzez zakopanie powinniśmy wziąć pod uwagę:
 14. Topografię
 15. Rodzaj gleby
 16. Głębokość wód gruntowych
  • Ostatnią metodą dezynfekcji obornika jest jego spalenie. Jest to metoda niezalecana ze względu na liczne wady. Spalenie jest wolniejsze, trudniejsze, zużywa więcej zasobów i zanieczyszcza powietrze w większym stopniu od pozostałych, wcześniej przedstawionych metod.
 17. Odkażanie gnojowicy i gnojówki
  • Produkt dezynfekcyjny dodawany jest do zbiornika z gnojówką lub gnojowicą
  • Dezynfektant mieszany jest z gnojowica lub gnojówką
  • Zbiornik z gnojowicą lub gnojówką zabezpieczany jest przed dostępem dzikich zwierząt
  • Zawartość zbiornika zostawiana jest na co najmniej 6 tygodni
 18. Utylizacja paszy i innych substancji mogących zawierać wirusy ASF
 19. Oczyszczone mechanicznie miejsca myte są za pomocą detergentów lub produktów sanityzujących
 20. Odkażanie. Odkażanie przeprowadzane jest co najmniej trzykrotnie w siedmiodniowych odstępach. Ilość produktów stosowanych podczas odkażania uzależniona jest od rodzaju stosowanego środka niemniej zazwyczaj jest to minimum litr środka dezynfekcyjnego na metr kwadratowy odkażanej powierzchni. Odkażane powinny być zarówno wnętrza budynków w których przebywały zwierzęta jak i miejsca na zewnątrz budynków w których przebywają zwierzęta takie jak między innymi drogi przepędzania zwierząt, drogi dojazdowe, furtki, ścieżki, bramy wjazdowe i wybiegi.
 21. Wyłożenie mat dezynfekcyjnych

W gospodarstwach rolnych w których wystąpiły choroby zakaźne maty dezynfekcyjne powinny zostać wyłożone przed każdym wejściem, wyjściem, wjazdem i wyjazdem do gospodarstwa w którym wystąpiła choroba zakaźna i pomieszczeń w których przeprowadzana jest dezynfekcja. Maty nasączane są środkiem dezynfekcyjnym. Maty powinny być na stałe wypełnione środkiem dezynfekcyjnym od którego uzależniona jest ich skuteczność. Ze względu na wysoką skuteczność w powstrzymywaniu chorób zakaźnych maty dezynfekcyjne powinny stanowić stałe wyposażenie ferm.

Aby maty dezynfekcyjne były skuteczne powinny one mieć odpowiednią wielkość. Maty przejazdowe powinny być na tyle duże aby koła przejeżdżających przez nie pojazdów wykonywały co najmniej jeden obrót podczas przejeżdżania przez mate dezynfekcyjną. Maty wejściowe i wyjściowe powinny mieć co najmniej metr szerokości. Maty dezynfekcyjne stale powinny być stale utrzymywane w wilgoci.

W przypadku miejsc w których wystąpiła choroba zakaźna same maty dezynfekcyjne mogą okazać się niewystarczające do dezynfekcji pojazdów. Ich działanie należy uzupełnić za pomocą ręcznego oprysku. Oprysk ten powinien objąć zwłaszcza koła pojazdów i ich spód.

 1. Wprowadzenie kontroli przemieszczania się zwierząt i ludzi na terenie gospodarstwa na którym wystąpił Afrykański Pomór Świń. Skażony obszar powinien zostać zamknięty dla ludzi i zwierząt.
 2. Gryzonie i inne szkodniki powinny zostać wytępione z terenu gospodarstwa na terenie którego pojawił się ASF. Zwalczenie występujących na terenie gospodarstwa gryzoni jest ważnym elementem zwalczania tej choroby. Ze względu na konieczność szybkiego i skutecznego zwalczenia gryzoni i innych szkodników zadanie to powinno zostać powierzone wyspecjalizowanej firmie DDD.

Działania w ramach dezynfekcji wstępnej przedstawiliśmy po kolei w punktach niemniej wiele z nich może i powinno być przeprowadzanych jednocześnie. ASF jest wyjątkowo groźną chorobą. Powoduje duże straty i już niewielka ilość wirusa może doprowadzić do pojawienia się tej choroby na danym terenie. Z tego powodu w przypadku pojawienia się tej choroby w danym miejscu działania zawsze powinny być szybkie i kompleksowe. Tylko w ten sposób można powstrzymać rozprzestrzenianie się ASF na terenie Polski.

Odkażanie bieżące

Odkażanie bieżące przeprowadzane jest raz lub dwa razy dziennie w miejscu w którym wystąpiła choroba zakaźna lub podejrzewa się, że ona wystąpiła.

Odkażanie ostateczne

Walka z chorobami zakaźnymi w gospodarstwach kończona jest dezynfekcją końcową. Wykonywana jest ona po wygaśnięciu choroby lub usunięciu zwierząt. Dezynfekcja końcowa zalecana i nadzorowana jest przez lekarza weterynarii. Po dezynfekcji końcowej puste pomieszczenia w których się ona odbywała poddawane są kwarantannie.

drobnoustroje wirusy bakterie

Dezynfekcja i jej metody

Dezynfekcja, inaczej odkażanie, to niszczenie drobnoustrojów (środkami fizycznymi i chemicznymi) w celu uniknięcia infekcji. Dzięki dezynfekcji możliwe jest usunięcie form wegetatywnych drobnoustrojów, nie zawsze jednak udaje się pozbyć ich form przetrwalnikowych. Nie jest tym samym co antyseptyka, która usuwa drobnoustroje ze skóry i ran – dezynfekcja dotyczy przedmiotów oraz powierzchni użytkowych.

Dowiedz się więcej „Dezynfekcja i jej metody”

magazyn żywności

Magazyny żywności

Każdy zakład, zajmujący się produkcją czy magazynowaniem żywności, musi funkcjonować w oparciu o szereg zasad dotyczących higieny na jego terenie. Wejście zabezpieczające to też maty odkażające (dezynfekcyjne) to jeden z elementów bezpieczeństwa.  Dowiedz się więcej „Magazyny żywności”